CO TO JEST AKT NOTARIALNY

CO TO JEST AKT NOTARIALNY

Zgodnie z treścią art. 1 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, wśród których znajduje się między innymi sporządzanie aktów notarialnych.

Akt notarialny jest niewątpliwie najważniejszą czynnością notarialną. Sporządzany jest w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką formę albo wynika to z woli osoby pragnącej zachować formę szczególną. Niezachowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy przepis zastrzega dla danej czynności prawnej taką formę, skutkuje jej nieważnością.

Ustawodawca zastrzega formę aktu notarialnego dla wielu czynności prawnych, m.in. są to: oświadczenie darczyńcy w umowie darowizny (art. 890 k.c.), umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość (art. 1037 §2 k.c.), umowa majątkowa małżeńska (art. 47 §1 k.r.o.), umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali).

Akty notarialne, jak i inne dokumenty poczynione przez notariusza, powinny być sporządzane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Przez zrozumiałość aktu, o którym mowa w treści art. 80 §1 ustawy Prawo o notariacie, należy rozumieć treść przystępną dla osoby nieposługującej się językiem prawniczym.

Akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego, pełni on także rolę zabezpieczającą – notariusz bowiem czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów stron, a także osób trzecich, nawet nieuczestniczących w danej czynności.

Akt notarialny można podzielić na następujące części:

– komparycja (miejsce i data zawarcia aktu, dane stron, imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza);

– treść aktu;

– część dotyczącą opłat związanych z daną czynnością;

– stwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu;

– podpisy osób stawających oraz notariusza.

Akt notarialny powinien zawierać oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty. Powinien także obejmować stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu.

Udostępnij ten artykuł