Czynności notarialne

Nasze usługi

Czynności notarialne są dokonywane co do zasady w Kancelarii Notarialnej, przy czym mogą być także dokonane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w tym informacji o wysokości opłat i podatków, a także o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.


Wybrane czynności notarialne

Analiza stanu prawnego

także w przypadkach trudnych

Wszelkie czynności notarialne

wynikające z kodeksu spółek handlowych

Obsługa transakcji sprzedaży

w zakresie prawa obrotu nieruchomościami

Umowy spółek prawa handlowego

zawarcia, rozwiązania, przeniesienia praw etc.

Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.

poświadczanie podpisów pod umowami, poświadczone odpisy dokumentów

Protokołowanie walnych zgromadzeń

spółek akcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych

Obsługa rynku deweloperskiego

umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży

Protokołowanie zgromadzeń

wspólników spółek z o.o

a także...

Dokonujemy wszelkich czynności notarialnych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Sporządzamy umowy dokumentujące działy spadku i zniesienia współwłasności, testamenty, protokoły otwarcia testamentu, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia.


Gdy potrzeba informacji

W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dokumentów, wysokości opłat związanych z czynnością notarialną oraz ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt.

Informacji udzielamy osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.