Wpisy do ksiąg wieczystych będą dokonywane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Wpisy do ksiąg wieczystych będą dokonywane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

W związku z uchwaleniem w dniu 17 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, od 01 lipca 2016 roku (a nie jak zakładano pierwotnie od 01 kwietnia 2016 roku) notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych (jako administracyjne organy egzekucyjne) będą dokonywać wpisów w księgach wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Na gruncie obowiązujących przepisów jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusze są zobligowani do zawarcia w treści sporządzanego aktu notarialnego wniosku o założenie księgi wieczystej lub wniosku o wpis do księgi wieczystej, przy czym taki wniosek musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Od dnia wejścia w życie nowelizacji notariusze zamiast zamieszczać wnioski w aktach notarialnych będą je przesyłać do właściwego sądu wieczystoksięgowego drogą elektroniczną.

Zmiana w przepisach znacząco wpłynie na funkcjonowanie kancelarii notarialnych, jednakże wprowadzenie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, gdyż wzmianka o złożonym wniosku pojawi się w treści odpowiedniego działu księgi wieczystej w tym samym dniu w którym zostanie podpisany dany akt notarialny (notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia będzie musiał złożyć wniosek do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego). Obecnie wzmianka o wniosku może pojawić się w księdze wieczystej nawet w tydzień czy w dwa tygodnie po dniu zawarcia np. umowy sprzedaży nieruchomości, gdyż notariusz ma trzy dni na przesłanie sądowi prowadzącemu właściwą księgę wieczystą wypisu aktu notarialnego. W drodze przykładu: jeżeli akt notarialny zostaje podpisany przez notariusza w Warszawie we wtorek, a dotyczy umowy sprzedaży lokalu położonego w Gdańsku, to wypis aktu notarialnego może zostać nadany na poczcie przez pracowników kancelarii notarialnej nawet w piątek, następnie potrzeba kilku dni na doręczenie przesyłki do sądu wieczystoksięgowego w Gdańsku, gdzie musi jeszcze trafić do właściwego wydziału. Dopiero na końcu tej drogi od kancelarii notarialnej w Warszawie do właściwego wydziału wieczystoksięgowego w Gdańsku w treści księgi wieczystej pojawia się wzmianka o złożonym wniosku. Jak widać wprowadzona nowelizacja znacząco poprawi sytuację osób zainteresowanych zakupem mieszkań czy działek, gdyż utrudni wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości.

Udostępnij ten artykuł