Kim jest notariusz?

Kim jest notariusz?

Minister sprawiedliwości powołuje notariusza i wyznacza siedzibę jego kancelarii (którą jest miejscowość w której notariusz będzie prowadził kancelarię a nie konkretny adres pod którym kancelaria rzeczywiście będzie funkcjonować). Pierwotnie notariusz nazywany był rejentem, przy czym ta tradycyjna nazwa nadal jest w użyciu, głównie w kancelariach notarialnych w Warszawie oraz na południu Polski.

Notariuszem może zostać przede wszystkim osoba, która po ukończonych studiach prawniczych odbyła aplikację notarialną i z pozytywnym wynikiem złożyła państwowy egzamin notarialny. Po zdaniu egzaminu notarialnego nie trzeba od razu składać wniosku o powołanie na stanowisko notariusza, gdyż można zdecydować, że wcześniej pełnić się będzie funkcję zastępcy notarialnego.

Notariusze nie wykonują usług tak jak inni prawnicy: adwokaci, radcowie prawni czy różnego rodzaju doradcy (np. podatkowi) – lecz dokonują czynności notarialnych, gdyż zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego i jednocześnie korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oczywiście chodzi o wszelkie okoliczności, informacje i dokumenty przekazywane notariuszowi osobiście, drogą mailową czy przez telefon. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, przy czym na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego, zaś gdy osoba biorąca udział w czynnościach nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, akt notarialny lub inny dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego danego języka obcego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusze są zobowiązani dbać o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dana czynność notarialna może wywołać skutki prawne. Jak wynika z powyższego notariusze czuwają nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego w Polsce. Ich działanie może zapobiec powstaniu wielu sporów sądowych w przyszłości i w tym zakresie działalność notariatu ma charakter prewencyjny.

Udostępnij ten artykuł